Menu

Blogs

De mensen van Wing bloggen over hun ervaringen en reflecties.

Uitgelicht: een lekker druk voorjaar!

Het is een lekker druk voorjaar bij Wing: we organiseren veel bijeenkomsten en zijn bij een aantal grote beleidstrajecten betrokken, zoals de nieuwe omgevingswet, de Structuurvisie Ondergrond, het aardbevingsdossier en de zoetwatervoorziening vanuit de ondergrond. Ook verschijnt in de maand mei het boek 'Publieke Bezinning' van Dorien Brunt. En we hebben er twee nieuwe adviseurs bij: Marieke Peterson en Else Sneller, misschien bent u hen al tegengekomen!

Boven het maaiveld en eronder

Het hoofd boven het maaiveld uitsteken is één, maar de ruimtelijke ordeningsblik op de ondergrond richten, en zelfs op de zeebodem, is nog iets heel anders. En dan doel ik niet op het cartooneske beeld van die loopvogel die zich voor problemen denkt te verschuilen (vreemd, als je zo goed kunt rennen).
Maar dit is wel wat momenteel in Nederland gaande is: een nieuwe Omgevingswet die vanaf 2018 de toon zal zetten boven het maaiveld, een Structuurvisie Ondergrond (STRONG) die binnenkort de toenemende drukte onder onze voeten in goede banen gaat leiden en een Kaderrichtlijn Marien die onder andere bescherming moet bieden aan het leven op en in de zeebodem van beschermde natuurgebieden op de Noordzee.
Aan al deze vernieuwende trajecten draagt Wing een steentje bij door gesprekken tussen overheden en stakeholders te ontwerpen en te begeleiden, en samen inzichten te verwerven voor nieuw beleid. Elders in de nieuwsbrief en op deze website leest u hierover meer, maar hier neem ik u in vogelvlucht (en mollengang) mee langs de verschillende activiteiten die wij rond deze thema’s ontplooien.

Energie ondergronds

Eén categorie van activiteiten die in toenemende mate drukte in de ondergrond veroorzaakt, is de winning van energie. Dat onze nationale economie al sinds de jaren vijftig stevige steun ondervindt van de aardgasbel onder Noord-Nederland, en dat we er nu met z’n allen achter komen dat ditzelfde Noord-Nederland zelf maar weinig steun aan die ondergrond heeft kunnen ontlenen, is alom bekend. Wing helpt partijen om grip te krijgen op de kennis die nodig is om de veiligheid en leefbaarheid in het aardbevingsgevoelige gebied te herstellen. Zie ook: Kennisplatform Aardbevingen Groningen

De overheid is druk doende met een nationale energiedialoog om ideeën op te halen voor een duurzame energievoorziening van Nederland in 2050. Ytsen Deelstra van Wing schreef hier eerder al een blog over en werd over het onderwerp geïnterviewd in de Volkskrant van 7 april j.l.

Maar er is meer. Nieuwe studies van onder meer het Planbureau voor de Leefomgeving, CE Delft en studio Marco Vermeulen laten zien dat geothermie een heel belangrijke loot kan zijn aan de boom die energietransitie heet. Omdat daar diepe boringen voor nodig zijn, die diverse aardlagen doorsnijden en potentieel ook effect hebben op andere waardevolle grondstoffen, zoals strategische drinkwatervoorraden, is het van groot belang dat er een strategisch kader komt dat de activiteiten reguleert en ordent. En STRONG gaat daarvoor zorgen. De uitdaging is om ook meteen een goede connectie met de diverse nieuwe omgevingsvisies bovengronds te maken. Lees ook de blog Geothermie en over het project STRONG.

De bodem onder de natuur op zee

Ook de natuur op zee heeft grond onder de voeten, en die is kwetsbaar en gevoelig voor de economische activiteiten die in toenemende mate worden ontplooid. Voor de natuurgebieden Friese Front en Centrale Oestergronden is een MKBA uitgevoerd waarin varianten zijn doorgerekend die samen met belanghebbenden zijn ontworpen. Wing heeft het ministerie van IenM geholpen om een voorkeursvariant op te stellen die ook op draagvlak kan rekenen bij onze buurlanden en andere internationale belanghebbenden. Het is daarbij de kunst om economie en ecologie in de juiste balans te brengen, iets waaraan wij ook elders in Nederland, bovengronds, onze bijdrage leveren. Zie ook project Kaderrichtlijn Marien

Grond voor een goed gesprek

Wij zijn bijzonder trots op onze collega Dorien Brunt die binnenkort het boek “Publieke bezinning – dialogen in het publiek domein” zal presenteren.  Dorien schreef dit boek samen met een aantal andere auteurs van de Werkplaats Publieke Bezinning. Het boek gaat over nieuwe vormen voor het openbare debat, toegespitst op de roerige discoursen die in ons land gaande zijn rond het hierboven al genoemde aardgasdossier, de opslag van CO2 in de ondergrond, schaliegas, windenergie en vluchtelingen die bij ons hun heil zoeken, om er maar een paar te noemen. De filosofie en gepresenteerde methoden liggen ons nauw aan het hart. Een aanrader voor iedereen die affiniteit met dit thema heeft!

Versterking in aantal en kwaliteit

Wing groeit niet alleen inhoudelijk, op nieuwe thema’s, maar ook in bezetting! Op 1 januari maakte Else Sneller de overstap, komende van het ministerie van EZ, waar zij de laatste jaren van de kant van de opdrachtgever ons project AERIUS heeft gemanaged. Wij zijn heel blij met haar komst, want met Else en anderen binnen Wing zijn we van plan om het gedachtegoed van AERIUS op termijn uit te breiden naar ook andere thema’s op het gebied van de leefomgevingskwaliteit. Ook binnen andere projecten van Wing zult u Else de komende tijd tegenkomen.  

En per 1 februari is Marieke Peterson bij ons komen werken. Marieke is enkele jaren geleden in Groningen afgestudeerd in de Economie en werkte daarna als trainee bij diverse gemeentes. Met haar kennis en dynamische persoonlijkheid zal zij bij Wing actief zijn in veel verschillende projecten. Als u haar nog niet eerder heeft ontmoet, dan is haar blog een mooie eerste kennismaking. Welkom Marieke!