Menu

Over Wing

Op het snijvlak van leefomgeving, mens en economie

> Lees meer

Privacy Verklaring Wing

Met deze privacyverklaring leggen we uit hoe we omgaan met uw persoonsgegevens. Wing respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt of anderszins worden verkregen vertrouwelijk worden behandeld. Persoonsgegevens worden door ons altijd zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Process Consultancy B.V.  versie 2018-1

Doeleinden voor de verwerking

Wing Process Consultancy B.V. (Wing) verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bie-den, haar dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Ook worden uw persoonsgegevens verwerkt als u zich aan heeft aangemeld voor het ontvangen van een nieuwsbrief of andere vormen van communicatie-uitingen van Wing, Uitslui-tend voor de volgende doeleinden worden de genoemde persoonsgegevens verwerkt:

  • Het verlenen van diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst;
  • Het incasseren van overeengekomen vergoedingen;
  • Het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen;
  • Het uitvoeren van marketing- en communicatieactiviteiten;
  • Voor werving en selectie (sollicitatie) doeleinden.

Wing verwerkt persoonsgegevens, omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, of via openbare bronnen bekend zijn geworden. Wing verwerkt persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

  • wettelijke verplichting;
  • uitvoering van een overeenkomst;
  • verkregen toestemming van betrokkene(n);
  • gerechtvaardigd belang.

Het delen van uw gegevens

Wing deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover dit noodzakelijk is voor de gevraagde dienstverlening en alleen op basis van de hiervoor genoemde doeleinden. Daarnaast verstrekt Wing de persoonsgegevens aan een derde partij, zoals bijvoorbeeld een toezichthouder of een andere instantie met openbaar gezag, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Wanneer wij persoonsgegevens aan een derde verstrekken, sluiten we altijd met deze derde een verwerkersovereenkomst zodat uitgesloten wordt dat de persoonsgegevens voor andere doelenein-den worden gebruikt of niet goed worden beveiligd. Ook komen wij hierin overeen dat de persoons-gegevens worden verwijderd zodra deze niet meer nodig zijn voor uitvoering van het doel waarvoor de gegevens zijn verkregen.

Beveiliging

Wing hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveili-gingsniveau te waarborgen. Zo zorgen wij ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de persoonsgegevens en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Bewaartermijn

Wing bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doel-einden van de gegevensverwerking. Indien wet- en regelgeving een langere bewaartermijn voor-schrijven wordt deze termijn gehanteerd.

Rechten van betrokkenen

Voor het indienen van een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van persoonsgegevens of intrekking van een eerder gegeven toestemming, kunt u gebruikmaken van onderstaande contactgegevens. Wing neemt alleen verzoeken in behande-ling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens. Er kunnen zich omstandigheden voor-doen waardoor Wing aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de wettelijke bewaartermijnen.

Cookie

Voor het monitoren en optimaliseren van onze website maakt Wing gebruik van Google Analytics. Hiermee verkrijgen wij enkel statistische informatie ten aanzien van de bezoekers van onze website. Met Google zijn afspraken gemaakt ten aanzien van het gebruik en beveiliging van de gegevens die Google middels Google Analytics verkrijgt over de bezoekers van de website van Wing.

Wilt u liever de cookies uitzetten? Kies dan hier voor uw browser en klik op de link voor de instructies:

  chrome.png firefox.png internetexplorer.png safari.png

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op het gebruik van websites van derden die door mid-del van links met onze website zijn verbonden zoals Twitter, LinkedIn of Facebook. Wij kunnen niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met persoonsgegevens om-gaan. Voordat u van deze websites gebruik maakt, is het raadzaam eerst de privacyverklaring van deze websites door te lezen.

Wijziging privacy verklaring

Wij houden ons het recht voor deze privacyverklaring op ieder gewenst moment zonder voorafgaan-de kennisgeving te wijzigen. Dit doen wij uiteraard alleen als dit noodzakelijk is ter bescherming van uw en onze belangen. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website. Hierop is altijd de meest recente versie van onze privacyverklaring te vinden.

Vragen of opmerkingen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en deze privacyverklaring, en voor verzoeken tot inzage, wijziging, verwijdering of overdracht van persoonsgegevens kunt u contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming:

WING Process Consultancy B.V.
Hollandseweg 7-E
6706 KN  Wageningen
T 0317 465 200
fg@wing.nl 
  

#AVG#privacy#functionaris