Menu

Projecten

Wing ondersteunt haar
opdrachtgevers bij vraagstukken over het duurzaam gebruik van de ruimte en de samenwerking die daarvoor nodig is.

De nationale bossenstrategie

De Nederlandse bossen dienen vele doelen, zoals CO2-opslag, klimaatadaptatie, biodiversiteit, houtproductie en recreatie. Om deze doelen beter te combineren, ontwikkelen het rijk en de provincies samen een nationale bossenstrategie. Wing kan hen hierin bijstaan, dankzij onze kennis van zowel de inhoud als van procesbegeleiding.

Bomen en bos staan sterk in de belangstelling. In het Klimaatakkoord is afgesproken om meer bos in te zetten voor de vastlegging van CO2. Ook kan de bescherming en uitbreiding van bossen bijdragen aan het behoud van dier- en plantensoorten. In de laatste jaren zwol de maatschappelijke kritiek op bomenkap aan. Bijvoorbeeld op de houtkap in natuurgebieden om ruimte te maken voor heide. Behalve overheden, bosbeheerders, terreineigenaren en agrarische en natuurorganisaties zijn er ook veel lokale belangen- en actiegroepen en burgerinitiatieven die zich betrokken voelen bij bomen en bossen.

Combineren van doelen

Om deze uiteenlopende doelen en belangen beter te combineren, werkt het rijk, samen met provincies, aan een nationale bossenstrategie. Deze gaat in op de gezondheid van het bestaande bos, maar ook hoe en waar er meer bos kan komen. De strategie neemt de rol van bossen bij klimaatadaptatie en voor CO2-opslag in ogenschouw. Losse bomen, bomenrijen en kleine bosjes op het platteland en in het landschap komen eveneens aan bod, net als gebruik van de bossen voor houtproductie en recreatie.

Inhoudelijke kennis

Wing staat het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de provincies bij in de ontwikkeling van de nationale bossenstrategie. De combinatie van inhoudelijke kennis over klimaatverandering en natuurbeheer en onze ervaring met procesbegeleiding maakt dat wij hiervoor de geschikte partner vormen. Ook is Wing betrokken bij het specifieke onderdeel participatie en communicatie rond de houtkap, om te onderzoeken hoe er meer ruimte voor een dialoog en meer begrip kan ontstaan bij alle betrokkenen.

Uitwerking

We hebben onder meer experts geïnterviewd, grote consultaties en bijeenkomsten georganiseerd en daar de diverse partijen en belanghebbenden bij betrokken. Op grond hiervan zijn de doelen en ambities voor de nationale bossenstrategie vastgelegd. De ambities worden nu verder uitgewerkt in thematische werkbijeenkomsten. Voor de zomer van 2020 ligt er een uitgewerkte bossenstrategie, die ook aangeeft hoe de uitvoering ervan organisatorisch en financieel wordt geregeld.

Lees ook

 

#bossenstrategie

    Periode:

    September 2019 – september 2020

    Opdrachtgever:

    Ministerie van LNV