Menu

Projecten

Wing ondersteunt haar
opdrachtgevers bij vraagstukken over het duurzaam gebruik van de ruimte en de samenwerking die daarvoor nodig is.

Experimenteren met basiskwaliteit natuur

Zorgen dat veel voorkomende planten- en diersoorten ook veel blijven voorkomen. Dat is het uitgangspunt voor basiskwaliteit natuur. Wetenschappers schreven een advies hoe organisaties en overheden dit kunnen bewerkstelligen. Maar hoe zorg je ervoor dat dit in de praktijk gaat werken? Wing maakte concreet hoe een experimentele aanpak in gebieden eruit kan zien.

Veel natuurbeleid is erop gericht om zeldzame planten- en diersoorten te behouden en beschermen. Het is echter minstens zo belangrijk dat nu nog veel voorkomende soorten ook in de toekomst blijven floreren. Dat kan door te zorgen dat de omstandigheden die deze soorten nodig hebben niet alleen in natuurgebieden, maar eveneens in het landelijk en stedelijk gebied op orde zijn. Om dit voor elkaar te krijgen, ontwikkelde de Vogelbescherming het concept basiskwaliteit natuur (BKN) en werkte een groep wetenschappers dit verder uit in een adviesrapport, ‘Op weg naar Basiskwaliteit Natuur’.

Experimenteren

Een volgende stap om de BKN vorm te geven bestaat uit experimenteren in de praktijk. Maar hoe kan dat eruit komen te zien? En wat zijn dan belangrijke aandachtspunten? Wing begeleidde het traject waarin we op zoek gingen naar de antwoorden hierop, resulterend in een advies hoe deze experimentele fase in te vullen. Hierbij is het de bedoeling om de experimenten zoveel mogelijk te laten aansluiten bij al lopende initiatieven en pilots.

Werkateliers

In een eerste werkatelier gingen we met een brede groep betrokkenen in gesprek over vragen als: Hoe zouden de experimenten eruit moeten zien? En op basis van welke criteria kunnen we een selectie van experimenten maken? We vroegen medewerkers van de verschillende overheden, terreinbeherende organisaties, soortenorganisaties, bedrijfsleven, wetenschappers en dwarsdenkers om met ons mee te denken. Dat leidde tot een conceptadvies dat we in een tweede werkatelier met de deelnemers toetsten aan concrete casussen. We bekeken hoe de adviezen in de praktijk uit zouden pakken en scherpten met die inzichten ons advies verder aan.

Aan de slag

In het advies doen we verschillende aanbevelingen, waaronder het opzetten van een subsidieregeling voor al lopende initiatieven en het ontwikkelen van een Community of Practice. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gaat hier nu mee aan de slag.

Download het advies “Experimentele fase Basiskwaliteit Natuur”.
 

#basiskwaliteitnatuur#BKN#biodiversiteit

    Periode:

    2021 - 2022

    Opdrachtgever:

    Ministerie van LNV