Menu

Projecten

Wing ondersteunt haar
opdrachtgevers bij vraagstukken over het duurzaam gebruik van de ruimte en de samenwerking die daarvoor nodig is.

Gebiedsvisie Veerse Meer, een participatieve aanpak

Het Veerse Meer is belangrijk voor bewoners, recreanten, natuurliefhebbers en ondernemers. De provincie Zeeland en de omliggende gemeenten werken aan een gebiedsvisie die recht doet aan de economische, ecologische en maatschappelijke betekenis van het gebied. Wing helpt hen om een breed gedragen toekomstperspectief te ontwikkelen en organiseerde een participatiemarathon.

In het hart van Zeeland ligt het Veerse Meer. De overheid wil het gebied verder ontwikkelen en tegelijkertijd het karakter ervan beschermen en zorgen dat het toegankelijk blijft voor inwoners, ondernemers, waterrecreanten en natuurliefhebbers. Een kernteam, bestaande uit de provincie Zeeland, de gemeenten Goes, Noord-Beveland, Veere en Middelburg, het Waterschap Scheldestromen en Rijkswaterstaat, stelt daarom een gebiedsvisie op voor het Veerse Meer. Wing ondersteunt het team en helpt onder meer het participatietraject met inwoners, ondernemers, verenigingen, maatschappelijke organisaties en overheden organiseren.

Algemeen én gebiedsgericht

In de eerste fase ligt de focus op de hoofdlijnen. Zo stelt het kernteam de algemene principes voor ruimtelijke kwaliteit en economische ontwikkelingen rondom het Veerse Meer vast. Ook bekijkt het team welke gebieden en punten extra aandacht vereisen en wat de voorwaarden voor overgangsrecht zijn voor lopende projecten. Het kernteam werkt de hoofdlijnen in de tweede fase uit in een gebiedsgerichte en lokale aanpak en bepaalt dan ook bij wie waarvoor de regie komt te liggen. De eerste fase eindigt in mei 2020 en het is de bedoeling dat de tweede fase in juni 2021 afloopt.

Participatiemarathon

Alle belanghebbenden worden nauw betrokken bij de totstandkoming van de gebiedsvisie. Het is echter een uitdaging hoe dit precies vorm te geven, ook in relatie tot de besluitvorming door Provinciale Staten en de gemeenteraden. Uiteindelijk mondde het traject, dat begon met een startbijeenkomst en ontwerpateliers, uit in een heuse participatiemarathon met vier gemeentelijke werkbijeenkomsten in twee weken tijd. Deze avonden in februari 2020 waren druk bezocht, door veertig tot honderd belanghebbenden. In werkgroepen over de bebouwde omgeving, natuur-, milieu- en landschapskwaliteit en waterrecreatie, visserij en binnenvaart gingen de deelnemers inhoudelijk met elkaar aan de slag. Daarnaast discussieerden ze over de verhouding tussen participatie en besluitvorming.

Rondje Veerse Meer

Bij dit proces putte Wing uit haar schat aan ervaring met participatietrajecten, met complexe bestuurlijke projecten en als strategisch adviseur en gezaghebbende maar onafhankelijke gespreksleider. Daarnaast heeft Wing verscheidene keren een rondje langs het Veerse Meer gemaakt om veel van de projecten en gebieden te bezoeken, om zo het gebied goed in de vingers te krijgen. De gebiedsvisie gaat tenslotte om het lokale karakter van het Veerse Meer en dat kun je het beste zelf ervaren.

Lees meer

www.wing.nl/burgerparticipatie_veerse_meer

 

#gebiedsvisie#burgerparticipatie#gebiedsproces#ruimtelijkekwaliteit#VeerseMeer#Zeeland

    Periode:

    november 2019 - juli 2020

    Opdrachtgever:

    Provincie Zeeland