Menu

Projecten

Wing ondersteunt haar
opdrachtgevers bij vraagstukken over het duurzaam gebruik van de ruimte en de samenwerking die daarvoor nodig is.

Gelderse aanpak voor bomen en bos

Bossen en bomen dienen vele doelen, zoals CO2-opslag, klimaatadaptatie, biodiversiteit, houtproductie en recreatie. Om deze doelen beter te combineren, ontwikkelt de provincie Gelderland een bossenstrategie. Wing helpt hierbij, met inzet van onze kennis van procesbegeleiding én de inhoud.

In de laatste jaren zwol de maatschappelijke kritiek op bomenkap aan. Bijvoorbeeld op bomenkap in natuurgebieden om ruimte te maken voor heide en langs provinciale wegen omwille van de verkeersveiligheid. Daarnaast spelen bossen een rol in klimaatadaptatie, de vastlegging van CO2 vastleggen, de huisvesting van vele planten- en diersoorten en in recreatie. Om de uiteenlopende doelen en belangen beter te combineren, werkt Gelderland vanuit diverse beleidsterreinen aan provinciaal beleid voor bomen en bos.

Inhoud en proces

De Gelderse aanpak gaat over de versterking van bestaand bos, nieuwe aanplant, en losse bomen in het landschap en langs wegen. Wing adviseert de provincie bij de ontwikkeling van deze bossenstrategie op het gebied van proces, bestuur en organisatie van stakeholdersessies. Zo helpt Wing de bestuurlijke ambities scherp te krijgen en deze te vertalen naar concrete beleidsvoorstellen. De combinatie van inhoudelijke kennis over natuur en landschap en onze ervaring met bestuurlijke processen en participatie maakt ons tot een geschikte partner.

Partijen betrekken

Eerst heeft Wing kennissessies georganiseerd voor de Provinciale Staten. Daarin deelden experts hun kennis en inzichten over de stand van de bossen, bosbeheer, landschapsinrichting en bomen in het landschap en langs wegen. Behalve overheden, bosbeheerders, terrein- en landgoedeigenaren en natuurorganisaties zijn er ook lokale belangen- en actiegroepen en burgerinitiatieven met bomen en bos bezig. Voor deze partijen komen er ‘stakeholdersessies’ en met betrokkenen van bijvoorbeeld burgerinitiatieven worden aparte gesprekken gevoerd. Vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus heeft Wing snel geschakeld en een online alternatief voor de stakeholdersessies ontwikkeld.

Concrete plannen

Wanneer alle gesprekken zijn gevoerd, worden de bevindingen en ideeën verwerkt in concrete voorstellen voor in de beleidsnotitie. De provincie streeft ernaar voor de zomer van 2020 op te leveren.

Lees ook

#bossenstrategie#Gelderland

    Periode:

    1 juli 2019 –1 juli 2020

    Opdrachtgever:

    Provincie Gelderland