Menu

Projecten

Wing ondersteunt haar
opdrachtgevers bij vraagstukken over het duurzaam gebruik van de ruimte en de samenwerking die daarvoor nodig is.

Groene tafels over natuur in Overijssel

Vanwege de nieuwe Wet Natuurbescherming wilde de provincie Overijssel een provinciale natuurvisie vaststellen. Om tot een breed gedragen beleid te komen, organiseerde de provincie vijf ‘Groene Tafels’. Op deze bijeenkomsten bespraken burgers, natuurorganisaties, bedrijven en andere betrokkenen de kansen om natuur, economie en samenleving meer te verbinden. Wing begeleidde deze Groene Tafels.

Net als de andere Nederlandse provincies is ook Overijssel vanaf 1 januari 2017 verantwoordelijk voor het natuurbeleid van de eigen provincie. Overijssel wilde samen met de inwoners en partners inzetten op een sterk natuurbeleid. Diverse vertegenwoordigers uit de samenleving onderzochten daarom samen de kansen om natuur, economie en samenleving meer te verbinden. Dat gebeurde tijdens vijf zogenoemde Groene Tafels over de thema’s:

 • Visie op natuur
 • Natuur dichterbij mensen brengen
 • Natuur en economie meer verbinden
 • Mens en landschap meer verbinden en beheerafspraken maken
 • Robuuste en flexibele condities voor wilde plant- en diersoorten

Organisatie en verslaglegging

De Groene tafels organiseerde de provincie samen met Wing. Ook begeleidde Wing twee bijeenkomsten voor Statenleden. De provincie had het voortouw in het uitnodigen van deelnemers en inspirerende gastsprekers. Wing verzorgde de opzet, het draaiboek, de techniek en het dagvoorzitterschap. De Groene Tafels hadden elk rond de 70 deelnemers. Dit waren mensen van maatschappelijke organisaties, medeoverheden, bedrijfsleven en statenleden. Afhankelijk van het doel werden uiteenlopende gespreksmethoden gebruikt. Voorts heeft Wing de hoofdlijnen van de zeven bijeenkomsten met opvallende uitspraken en markante details in een compact verslag en een interactieve PDF weergegeven.

Kennis en gezamenlijke taal

Dankzij de Groene Tafels voerden de provincie en statenleden vroegtijdig een gesprek met hun maatschappelijke omgeving over de keuzes en prioriteiten in het Overijsselse natuurbeleid. Zo konden alle belanghebbenden hun stempel drukken op de hoofdlijnen en accenten in het nog te vormen beleid en ontstond er betrokkenheid. De betrokken leden van Provinciale Staten hebben tijdens de twee voor hen georganiseerde bijeenkomsten hun kennisniveau flink kunnen verhogen. Zo konden ze goed geïnformeerd en met een gezamenlijke taal hun politieke rol gaan invullen bij de uitwerking  van het provinciale natuurbeleid.

Samenwerkingspartners

Buzz Master en Primoforum

  Periode:

  maart - september 2016

  Opdrachtgever:

  Provincie Overijssel