Menu

Projecten

Wing ondersteunt haar
opdrachtgevers bij vraagstukken over het duurzaam gebruik van de ruimte en de samenwerking die daarvoor nodig is.

Naar een kennisagenda voor Nationaal Park Nieuw Land

Nederland is sinds 2018 een Nationaal Park rijker. Nieuw Land is nog in opbouw wat betreft natuur, beleving, naamsbekendheid, maar ook qua onderzoek. De provincie Flevoland en de andere partners willen toewerken naar een kennis- en onderzoeksagenda voor het park. Wing begeleidt hen bij deze zoektocht.

De Lepelaarplassen, de Oostvaardersplassen, de Marker Wadden en het Markermeer vormen sinds oktober 2018 het Nationaal Park Nieuw Land. Vier natuurgebieden zijn nu samen één Nationaal Park, dat van grote betekenis kan zijn voor de bewoners van het omliggende stedelijke gebied. Het is belangrijk dat er meer samengewerkt gaat worden op het gebied van kennis en onderzoek in dit nieuwe nationale park, en daarom is de wens dat er één kennis- en onderzoeksagenda komt. Deze agenda is nodig om te voldoen aan de status van Nationale Parken Nieuwe Stijl. Van oudsher gebeurt samenwerking op het gebied van kennis afzonderlijk. Zo monitort elk gebied tot nu toe zelf de natuurwaarden.

Zoektocht

Met een kernteam van de provincie Flevoland, Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat en Natuurmonumenten, heeft Wing de rol van een kennisagenda voor Nieuw Land onderzocht. Gaandeweg werd duidelijk dat de partners nog zoekende waren. Ze kunnen immers niet voortbouwen op bestaande routines en praktijken wat kennis en onderzoek betreft, maar moeten deze met elkaar definiëren en ontwikkelen. Wing kon met haar expertise op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, ervaring met nationale parken en organisatieadvies het kernteam goed begeleiden in de zoektocht. Wing heeft de beleidscontext en andere kennis- en onderzoeksagenda’s bestudeerd, een twaalftal interviews gehouden en bestaande onderzoeksfaciliteiten in het park geïnventariseerd. De bevindingen zijn regelmatig besproken in digitale werksessies met het kernteam.

Verdieping

Een van de vragen die tijdens het project naar voren kwam is hoe het nieuwe Nationaal Park een betere bedding kan krijgen in de samenleving. Wing heeft hierover zes experts geïnterviewd. Met het kernteam werd geconcludeerd dat de verbinding met de samenleving van het Nationaal Park een belangrijk thema is in de kennisagenda en dat daar verschillende kennisvragen bij horen die onderzocht kunnen worden. Meer verbinding met de samenleving heeft namelijk meteen impact. Hoe zorg je bijvoorbeeld dat de natuur niet lijdt onder grotere bezoekersaantallen? 

Foto tekst NPNL.png
Foto Wing: Interne werksessie op 1,5 meter afstand in de Wageningse biologische wijngaard, waar we de informatie uit de interviews verder uitdiepten.

Vervolgstappen

Wing heeft de mogelijke thema’s, kennisvragen, financieringsbronnen, onderzoeksfaciliteiten en potentiële samenwerkingspartners voor Nationaal Park Nieuw Land in kaart gebracht in een eindrapportage met aanbevelingen voor het vervolg. Het Wing advies gaat richting de partners van Nieuw Land en gaat in op mogelijke vervolgstappen als een kwartiermaker, een kennis-community en de kennisagenda.

Samenwerkingspartners

Partners van Nationaal Park Nieuw Land

Zie ook

 

#Kennis#onderzoek#Kennisagenda#Nationaleparken#Flevoland#IJsselmeergebied#Oostvaardersplassen#MarkerWadden#nieuwland#lepelaarsplassen

    Periode:

    Maart 2020 – september 2020

    Opdrachtgever:

    Provincie Flevoland