Menu

Projecten

Wing ondersteunt haar
opdrachtgevers bij vraagstukken over het duurzaam gebruik van de ruimte en de samenwerking die daarvoor nodig is.

Provincie Zeeland bereidt zich voor op de Omgevingswet

Nederland loopt zich warm voor de invoering van de Omgevingswet in 2021. Ook Provincie Zeeland zet inhoudelijk en organisatorisch stevige stappen om alle werkprocessen op tijd op orde te hebben. Wing helpt de provincie bij het ontwerpen en op de rails krijgen van die werkprocessen.

De nieuwe Omgevingswet brengt inhoudelijke veranderingen mee en stelt nieuwe eisen aan de manier van werken. Door het integrale karakter en de nadruk op participatie krijgen overheden andere rollen en verantwoordelijkheden. Meer nog dan voorheen is het belangrijk dat de politiek vooraf heldere kaders stelt aan inhoud en proces. Maatschappelijke organisaties, burgers en andere overheden krijgen zo een speelveld aangereikt waarbinnen zij hun eigen rol en verantwoordelijkheid hebben. In de uitvoering van de wet is de provincie meer faciliterend en minder regisserend.

Dynamische teams

Om voorbereid te zijn op de nieuwe werkwijze en te zorgen dat de instrumenten van de Omgevingswet op tijd operationeel zijn, heeft de provincie Zeeland organisatorische veranderingen in de eigen werkorganisatie doorgevoerd. Provinciemedewerkers zijn niet langer ingedeeld in inhoudelijke organisatieonderdelen, maar sluiten zich aan bij programmatisch ingestoken hoofdopdrachten. Daarmee ontstaan dynamische teams met, afhankelijk van de behoefte van het moment, een scala aan competenties. Voorbeelden zijn de hoofdopdrachten Kwaliteitskust, Energietransitie & Circulaire economie en Zichtbaar Zeeland.

Binnen en buiten

Wing ondersteunt de hoofdopdracht ‘Implementatie Omgevingswet’. Deze onderscheidt zich van andere hoofdopdrachten doordat het dé integrerende opgave is, die naast inhoudelijke doelen ook de beoogde nieuwe werkwijze mede gaat vormgeven. De provincie ziet dit als een transitie in de manier van werken binnen de provinciale organisatie. Naar buiten toe faciliteert de provincie de maatschappelijke partners en medeoverheden in het nemen van meer eigen verantwoordelijkheid.

Integreren van werkprocessen

Wing coacht het team ‘Implementatie Omgevingswet’ bij de ontwikkeling van de nieuwe werkwijze. We kijken eveneens naar de rol die het team binnen het provinciehuis speelt in de integratie en afstemming van werkprocessen. De activiteiten die Wing organiseert zijn onder meer teambuildingssessies, ontwikkelgesprekken en reflectiebijeenkomsten. Ook helpt Wing bij de organisatie van bijeenkomsten met externe partners, bijvoorbeeld rond ruimtelijke kwaliteit en de ontwikkeling van toeristische voorzieningen.

 

    Periode:

    2018 - 2019

    Opdrachtgever:

    Provincie Zeeland