Menu

Projecten

Wing ondersteunt haar
opdrachtgevers bij vraagstukken over het duurzaam gebruik van de ruimte en de samenwerking die daarvoor nodig is.

Schone en veilige energie uit de Noord-Brabantse bodem

Gesloten bodemenergiesystemen leveren duurzame energie, maar kennen ook risico’s. Zo kunnen de bodem en het grondwater verontreinigd raken bij onzorgvuldige aanleg of lekkages. In Noord-Brabant worden veel gesloten bodemenergiesystemen aangelegd en gebruikt. Wing begeleidt vier Brabantse gemeenten en de provincie in de zoektocht naar oplossingen, zodat de energiesystemen geen bedreiging kunnen vormen voor de kwaliteit van het grondwater.

De komende jaren is de energietransitie een belangrijke opgave. Het Klimaatakkoord vraagt om een fikse reductie van het gebruik van fossiele brandstoffen. Bodemenergiesystemen, dat zijn warmtepompsystemen die gebouwen verwarmen en koelen door warmte en koude uit de ondergrond te halen, kunnen hier een bijdrage aan leveren. Gesloten bodemenergiesystemen leiden vloeistoffen in buizen door de bodem. Ze zijn eenvoudig aan te leggen en de aanlegvoorschriften zijn beperkt. Maar wanneer deze systemen gaan lekken of niet zorgvuldig worden aangelegd, bestaat de kans op grondwatervervuiling. Gesloten bodemenergiesystemen maken namelijk gebruik van het antivries- en koelmiddel glycol en andere toevoegingen.

Brabantse grondwatervoorraad

Noord-Brabant herbergt een strategische grondwatervoorraad die van nationaal belang is. De laatste jaren worden er steeds vaker gesloten bodemenergiesystemen in deze provincie aangelegd - soms zo diep dat er door de beschermende kleilaag boven het diepe grondwater heen wordt geboord. Hierdoor groeit de kans op verontreiniging. Vier grote Brabantse gemeenten, de provincie en de omgevingsdiensten hebben de handen ineengeslagen om te zorgen dat de gesloten energiesystemen die in de Brabantse bodem worden aangelegd, veilig zijn. Ze zoeken een balans tussen de bescherming van het grondwater en het gebruik van de bodem.

Zorgvuldige afweging

Wing begeleidt de betrokken partijen bij de zoektocht naar oplossingen. We brengen in kaart welke mogelijkheden er zijn op het vlak van wet- en regelgeving om een zorgvuldige aanleg van gesloten bodemenergiesystemen te waarborgen. Daarnaast zetten we in op communicatie en bewustwording, bijvoorbeeld bij de bestuurders en beleidsmedewerkers uit domeinen zoals water, energietransitie, bodem, vergunningverlening en handhaving. Zo nemen de gemeenten en de provincie in de toekomstige besluitvorming niet alleen het belang van de energietransitie, maar ook de belangen van de bodem mee.

Zie ook

bodemenergiesystemen

 

#Noord-Brabant#Energietransitie#Bodemenergiesystemen#grondwatervoorraad

    Periode:

    2019

    Opdrachtgever:

    Provincie Noord-Brabant