Menu

Projecten

Wing ondersteunt haar
opdrachtgevers bij vraagstukken over het duurzaam gebruik van de ruimte en de samenwerking die daarvoor nodig is.

Stikstof gebiedsgericht aanpakken in Zuid-Holland

Het stikstofoverschot is schadelijk voor natuurgebieden. Daarom werken provincies met lokale overheden en andere betrokkenen aan een gebiedsgerichte aanpak om evenwicht te creëren tussen natuurherstel en economische ontwikkeling. Wing ondersteunt de provincie Zuid-Holland in drie gebieden waar stikstof een direct knelpunt vormt.

In Nederland hebben we een stikstofoverschot. Dat is schadelijk voor de natuur, onder meer in de Natura 2000-gebieden. Daarom moeten de overheid en de sectoren verkeer, industrie en landbouw de uitstoot van stikstof terugdringen en samen met natuurorganisaties de negatieve gevolgen van het stikstofoverschot in natuurgebieden tegengaan. Tegelijkertijd zijn er meer woningen nodig en moet er ook ruimte zijn voor economische ontwikkeling.

Gebiedsgerichte aanpak

De rijksoverheid heeft de provincies in 2019 opdracht gegeven om een gebiedsgerichte aanpak voor het stikstofprobleem te ontwikkelen in relatie tot Natura 2000-gebieden. Daarbij werken provincies samen met lokale overheden en andere betrokkenen aan natuurherstel en het scheppen van ruimte voor economische ontwikkeling. Wing ondersteunt de provincie Zuid-Holland sinds april 2020 bij de gebiedsgerichte aanpak in Hollandse Duinen, Duinen-Eilanden en de Biesbosch. In Zuid-Holland zijn de lokale knelpunten door de stikstofcrisis extra groot. De woningbouwopgave is groot en slechts een klein deel van de stikstof komt uit de nabije omgeving.

Tafels

In de drie gebieden helpt Wing de gebiedsregisseurs onder meer met de organisatie van gebiedstafels. In deze tafel overleggen betrokkenen zoals gemeenten, waterschappen, natuurorganisaties, waterwinbedrijven, agrarische en andere belangenorganisaties over de stikstofproblematiek en de mogelijke oplossingen. Wing begeleidt daarnaast werksessies, schrijft notities, adviseert over de strategie en ondersteunt in de visualisatie en presentatie van data - afhankelijk van wat nodig is per gebied.
Mural kaart_kl.png
Overzicht van uitkomsten uit een online kaartsessie met actoren over bronnen, ontwikkelbehoeften en kansen rondom het N2000 gebied Coepelduynen.

Pionierswerk

Inmiddels hebben de direct betrokkenen de belangrijkste stikstofbronnen, de knelpunten in natuurkwaliteit en ook de urgente behoeften op gebied van ontwikkeling in beeld gebracht. Omdat er geen blauwdruk is voor deze aanpak en de ondersteunende wettelijke instrumenten nog in ontwikkeling zijn, is het pionierswerk, met ruimte voor frisse ideeën.

Verbindingen

In de gebieden is ervoor gekozen om stikstofreductie te koppelen aan economische ontwikkelingen of innovaties. In de Hollandse Duinen wordt extra Natura2000-natuur verbonden aan extra ruimte voor woningbouw en kantoorontwikkeling. In de Duinen-Eilanden wordt de link tussen landbouw en toerisme benadrukt en in de Biesbosch staan de stedelijke ontwikkeling van Dordrecht én versterking van natuur en water in de omgeving centraal. In juni starten de gesprekken met sectoren in elk van de gebieden. De ambitie is om dit najaar projecten op de rails te hebben die stikstof verminderen, ontwikkelingen mogelijk maken en bijdragen aan de verduurzaming van sectoren. Een mooie uitdaging.
 

#stikstof#zuid-holland#natura2000#gebiedsgerichteaanpak

    Periode:

    2020 - 2021

    Opdrachtgever:

    Provincie Zuid-Holland