Menu

Projecten

Wing ondersteunt haar
opdrachtgevers bij vraagstukken over het duurzaam gebruik van de ruimte en de samenwerking die daarvoor nodig is.

Visie op ruimtelijke kwaliteit voor de zuidelijke Lekdijk

Waterschap Rivierenland is bezig met de voorbereiding voor de gedeeltelijke dijkversterking van de zuidelijke Lekdijk. De dijk zal worden versterkt vanaf het dorp Streefkerk via Ameide tot Fort Everdingen, afgekort SAFE. Samen met de gebiedspartners heeft Wing een visie ontwikkeld op de ruimtelijke kwaliteit van de dijk.

Waterschap Rivierenland wil zorgen voor een veilige en goed ingepaste dijk voor de komende tien tot vijftien jaar. Het bijzondere is dat het om een gedeeltelijke dijkversterking gaat. Hierbij kunnen de partijen kiezen om de dijkvakken in de lengterichting wel of niet te versterken. Bij de zuidelijke Lekdijk wordt per dijkvak besloten of er versterking nodig is. Zo kan het geld voor waterveiligheid het meest effectief worden besteed.

Zorgvuldige afweging

Om de gebieden te bepalen waar de dijk versterkt gaat worden, is in de voorverkenning rekening gehouden met beperkte omgevingsinformatie over bijvoorbeeld de natuurgebieden volgens Natura 2000, woningen, kabels en leidingen. In de volgende stap, de verkenning, worden de omgevingsbelangen, ruimtelijke kwaliteit en techniek zorgvuldiger afgewogen. Deze verkenningsfase is gestart in de zomer van 2020.

Ruimtelijke kwaliteit

Het waterschap heeft Wing gevraagd om een visie te ontwikkelen op de ruimtelijke kwaliteit van de zuidelijke Lekdijk. Deze visie geeft richting en dient als inspiratie voor de verkenningsfase. De visie analyseert en waardeert kwaliteiten zoals belangrijke zichtlijnen vanaf de dijk, waardevolle bebouwing en beplanting. Ook laat de visie zien hoe hiermee kan worden omgegaan in het planproces van de partiële dijkversterking.

Samen met gebiedspartners

onder_samen_met_gebiedspartners_kl.jpg
Afbeelding 1: Principetekening (her)bouw op steunberm - auteur Ties Blaauw. 

Samen met het waterschap en de betrokken provincies en gemeenten heeft Wing de kenmerken, kwaliteiten en aandachtspunten van de dijk omschreven. Dit hebben we onder andere gedaan aan de hand van luchtfoto’s, kaarten en principetekeningen (zie afbeelding 1). Vervolgens is in de visie beschreven hoe de kwaliteiten behouden of versterkt kunnen worden en welke oplossingen er zijn voor mogelijke knelpunten.

Natuur ervaren

onder_natuur_ervaren_kl.jpg
Afbeelding 2: Visie op de dijk - auteur Ties Blaauw.

De basis van de dijkvisie is een goed ingepaste dijk die voor alle weggebruikers toegankelijk is. Vanaf de dijk is het mogelijk om de buitendijkse natuur en de Lek te ervaren en aan de binnendijkse zijde het oeverwallen- en veenweidelandschap (zie afbeelding 2). Als Wing konden we het waterschap goed ondersteunen vanwege onze kennis van dijkversterkingen en landschap en onze bekendheid met de spelers en partners in het gebied. Bovendien heeft Wing veel ervaring met het in beeld brengen van de kwaliteiten en knelpunten van een landschap.

Samenwerkingspartners

 • Gemeente Molenlanden
 • Gemeente Vijfheerenlanden
 • Provincie Zuid-Holland
 • Provincie Utrecht

Zie ook

Dijkversterking Streefkerk-Ameide-Fort Everdingen

#klimaatadaptatie#landschap#dijkversterking#ruimtelijkekwaliteit#safe#waterschaprivierenland

  Periode:

  maart - juli 2020

  Opdrachtgever:

  Waterschap Rivierenland